Příběh sbírek

Základem sbírkového fondu Galerie Středočeského kraje je soubor děl získaných na počátku šedesátých let. Zakladatelům a prvním sběratelům galerie se podařilo díky tehdejší vstřícné společenské atmosféře vytvořit ve své době jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění u nás. Sběratelské úsilí, vedené snahou reflektovat jeho vývoj v strukturované podobě a v souvislostech s dobovým kontextem, se tehdy soustřeďovalo na údobí klasické předválečné moderny dvacátých a třicátých let, umění let válečných a nástupu nových uměleckých skupin konce let padesátých, až po aktuální proudy let šedesátých.

Období dynamického budování sbírky ukončila normalizační změna režimu, doprovázená výměnou vedení galerie v roce 1971. Kontinuita sběratelského programu byla nenávratně přerušena. V sedmdesátých a osmdesátých letech se galerie orientovala ve svém sbírkovém programu spíše na projevy uměleckého tradicionalismu. Sbírka byla obohacena o některé kvalitní přírůstky umění 19. století a umění z přelomu století, o řadu příkladů realistických postupů, ale i o projevy umění tendenčního, či pouze pro tehdejší režim přijatelného. Zcela stagnovalo doplňování sbírky moderního umění.

Tohoto úkolu se ujalo až nové vedení muzea, které si po roce 1990 uložilo za jeden z hlavních cílů navázat na sběratelskou tradici svých předchůdců z šedesátých let a pokusit se v jejich intencích dotvořit celistvý, zároveň však vnitřně strukturovaný obraz vývoje moderního a současného českého umění i s vědomím limitů možností získat mnohá, tehdy již nedostupná díla z období sedmdesátých a osmdesátých let.

Tradici svých předchůdců rozvíjí dnešní kurátorský tým GASK i v oblasti současného umění, kde se snaží rozpoznávat a vybírat taková díla, která budou svými hodnotami oslovovat veřejnost i v budoucnosti. Odkaz zakladatelů galerie je tak rozvíjen ve smyslu vytváření pluralitního obrazu vývoje výtvarné scény posledních let, respektující její dynamiku a různorodost. V této strategické akviziční činnosti je partnerská podpora zřizovatele galerie, Středočeského kraje, zcela zásadní.

Podsbírka plastiky

Podsbírka malby

Podsbírka grafiky

Podsbírka kresby

Podsbírka fotografie a nových médií

Podsbírka iluminace