Sbírky online

Řazení:
 • Relevance
 • Základní
 • Autor
 • Datace
 • Název

Pořadí řazení:

Zatím nebyl položen žádný dotaz.
Použijte některý z vyhledávacích formulářů.

Zde mohou být vašie oblíbené položky (označit je můžete kliknutím na hvězdičku u náhledového obrázku díla).

Období

  Styly

   Náměty

    Materiál

     Technika

      Vyberte záznam k zobrazení.

      Projekt digitální katalog sbírek - „sbírky online“ - je první z řady prezentací, jejichž prostřednictvím chceme představit široké veřejnosti bohatství sbírkových fondů našeho muzea, které bylo možno naposledy spatřit v ucelené podobě ve stálé expozici v šedesátých letech minulého století. V blízké budoucnosti otevřeme novou stálou expozici, kterou doprovodí podrobný katalog sbírek. Na digitální projekt „sbírky online“ v budoucnosti naváže další digitální projekt „průvodce po sbírkách“, který bude simulovat odborně komentovanou prohlídku virtuální expozicí se zastaveními u jednotlivých částí sbírek i u jednotlivých děl.

      Prezentace „sbírky online“ připomíná naopak spíše „živý“ virtuální depozitář, do nějž budou přibývat další přírůstky podle toho, jak budou jednotlivá díla digitalizována. Vložili jsme do něj vybrané obrazy, sochy, kresby a grafiky špičkové kvality či díla zajímavá s ohledem na dobový kontext, k nimž jsme připojili základní identifikační údaje i celou řadu rozšiřujících informací včetně základních biografických údajů o jejich autorech. V našem depozitáři si můžete díky nejnovějším technologiím prohlédnout všechna díla zblízka a do nejmenších detailů. Můžete tak porovnávat nezaměnitelný rukopis jednotlivých autorů i rozdíly ve využití různých technických postupů. Díla si můžete vyhledávat podle několika kritérií: podle autorů, období, námětových okruhů a výtvarných stylů. Při naší práci jsme si nečinili nárok na všeobecnou platnost právě tohoto způsobu členění. Hodnocení umění, s nímž musí každý při jakémkoliv třídění pracovat, je subjektivní, a také emotivní záležitostí. Kladli jsme si naopak za cíl poukázat na mnohoznačnost umělecké tvorby, ale také na její jedinečnost, která se přirozeně vzpírá jakémukoliv „škatulkování“. Proto se také jednotlivá díla ocitají v různých, leckdy i nečekaných souvislostech. A proto také mohou být zkoumána z nejrůznějších úhlů pohledu.

      Názvy námětových okruhů vycházejí z tradičního členění (žánr, krajina, zátiší, akt apod.), často však označují i nová konkrétnější (kavárna, hudba, divadlo) či obecnější témata (kosmos, historie, venkov, lidé apod.), ale i témata subtilnější a rozostřenější, která souvisejí s celkovým pocitovým laděním díla (melancholie, idyla). Novou námětovou pestrost vneslo do vývoje umění právě 20. století, na něž se naše sbírka specializuje. Naše třídění by tak spíše mělo nabádat diváka k přemýšlení o tajemství umělecké tvorby a o jejím poslání, ale také například o proměnách jednotlivých témat v různých dobových souvislostech či efemérnosti a naopak „věčnosti“ některých z nich v průběhu historie umění. Mělo by také probudit v divákovi touhu pochopit skrytá tajemství umění, která jsou často schována pod povrchem. Jedno dílo může mít několik tváří, z nichž každá může reflektovat různá dobově či osobnostně podmíněná témata.

      O něco složitější je členění podle stylových okruhů. Jsme si vědomi, že stylové zařazení je jen dílčím aspektem komplexní uměleckohistorické charakteristiky určitého období či jednotlivého díla. Tato problematika je ještě komplikovanější v českém prostředí, pro něž jsou typické míšení stylů, jejich pozdní přejímání a osobité transformace. Názvy stylových okruhů a jejich řazení jsme proto přizpůsobili volnější interpretaci. Tak například název „ozvěny impresionismu“ vyjadřuje skutečnost, že se v Čechách impresionismus v čisté „francouzské“ podobě v zásadě nevyskytoval, přesto však některé tvůrce v našem prostředí zčásti inspiroval. Rejstřík uměleckých stylů zdaleka neodpovídá jejich šíři v obecných dějinách umění a také tak není chápán. Měl by sloužit především laickému návštěvníkovi k první orientaci v jemu neznámém prostředí. Je využit pouze jako jeden z pomocných nástrojů ke strukturování sbírky a je jí také „šit na míru“. Obsahuje proto jen takové styly, které se vztahují k dílům, jež jsou ve sbírce zastoupena. S postupným doplňováním našeho virtuálního depozitáře se samozřejmě bude rozšiřovat i škála stylů. Některá označení stylů používáme v souladu s obsahem sbírky v užším slova smyslu (jako označení stylu vázajícího se k určitému období – např. neoklasicismus, lettrismus, op art), některá naopak ve smyslu široce pojímané tendence, která přesahuje hranice časově omezeného stylového období (například pojem exprese se vztahuje k celé řadě uměleckých projevů napříč celým dvacátým stoletím, pro něž je charakteristické silné emocionální vyjádření vnitřních psychických stavů za pomoci tvarové a barevné deformace). Pomocné třídění podle stylů umožní divákovi mimo jiné uvědomit si, jakými vývojovými peripetiemi některé styly procházejí a jakou přitom prokazují životnost. Dokazuje to například velké množství děl zařazených pod název „kubismus a jeho proměny“. Kategorie stylů rovněž může nabídnout jiný pohled na různé tvůrčí etapy v rámci vývoje jednoho autora (například expresivní a neoklasicistní etapa v díle Otakara Kubína). Řada uměleckých děl se jednoznačnému třídění přímo vzpírá, lépe jim vyhovuje bohatší slovní popis. Tyto subtilnější charakteristiky však budou součástí katalogu sbírek i digitálního průvodce po sbírkách. V projektu „sbírky online“ se promítají alespoň do textů k vybraným dílům.

      Projekt „sbírky online“ využívá možnosti nových digitálních technologií k probuzení zájmu o sféru umění u nejširší veřejnosti, zejména však u mladých lidí, jimž je virtuální svět počítačových sítí leckdy bližší než návštěva kamenného muzea. Nabízíme Vám možnost krásné a poutavé hry okořeněné poznáním. Doufáme, že se nám podaří touto netradiční formou získat nové milovníky výjimečného světa umění. Považujeme náš projekt za „živý organismus“, který se bude vyvíjet spolu s dalšími přibývajícími díly, ale také v reakci na názor Vás, návštěvníků našich „sbírek online“. Těšíme se na Vaši odezvu.

      AiP Beroun s.r.o.

      • zpracování a hromadné konverze obrazových dat
      • exporty existujících popisných dat ČMVU ze systému DEMUS
      • hromadné zpracování popisných dat pro prezentační účely
      • výroba a provoz rešeršního a publiakčního systému Sbírek online

      Econnect

      • design (grafické návrhy, HTML, CSS): Šárka Vašků
      • webdesign (plánování, HTML, CSS, integrace publikačního systému, přístupnost, SEO, WML): Martin Hladík
      • vývoj publikačního systému: Honza Malík

      ČMVU

      • vedoucí projektu a hlavní řešitel za ČMVU: Vlaďka Mazačová
      • řešitelé: Helena Vodenková, Magda Nešlehová, Jaroslava Ditrichová, Eva Zelenková, Jitka Kadlecová
      • odborná spolupráce:
       • třídění děl: Alena Potůčková, Richard Drury, Olaf Hanel, Jan Kříž
       • medailony obrazů a plastik: Alena Potůčková
       • medailony grafických listů: Richard Drury
       • medailony autorů: Lenka Vobrubová, Helena Vodenková
       • soupis použité literatury: Alena Potůčková
       • text o online prezentaci: Alena Potůčková
       • překlady do angličtiny: Richard Drury

      Digitalizace uměleckých děl

      • kresby a grafické listy: AiP Beroun s.r.o
      • fotografování uměleckých děl: obrazy, plastiky, vybrané kresby a grafické listy Photos©Zdeněk Matyásko

      Zdrojem textových dat je dokumentační databáze Demus01, modul vum, kterou muzeum používá k evidenci a správě svých sbírek.

      • Autoři Demusu01: CITeM, MZM Brno

      Poděkování za spolupráci při shromažďování podobizen autorů:

      • jednotlivým autorům, rodinným příslušníkům, fotografům
      • Archivu Národní galerie v Praze
      • Archivu Ústavu dějin AV ČR
      • Galerii výtvarného umění v Hodoníně

      Zvláštní poděkování patří kolegům z Britského muzea a Národní galerie v Londýně, kteří se s námi podělili o cenné zkušenosti s prací na podobných projektech.

      • The British Museum: David Jillings, New Media Unit – projekt Compass
      • The National Gallery: Steve Dale, New Media Department – projekt ArtStart

      Soupis použité literatury

      Vysvětlivky výtvarných stylů a námětů byly čerpány z Malého slovníku výtvarného umění, Raul Trojan, Bohumír Mráz, SPN, Praha 1990.

      Texty uvedené v prezentaci Sbírky on line se opírají o studium literatury. K vybraným dílům reprezentativního charakteru jsou připojeny komentáře, převzaté z připravovaného katalogu sbírek, v němž budou opatřeny poznámkovým aparátem. Na tomto místě uvádíme pouze seznam použité literatury, který budeme v souladu s doplňováním nových děl průběžně rozšiřovat.

      Souhrnné práce a katalogy stálých expozic a výstav

      • Apokalypsa XX. Východoslovenská moderna 20. rokov. (Praha, ČMVU 1996 a Košice Galéria Júliusa Jakobyho 1996.) Katalog výstavy. Text T. Strauss. Košice, Galéria Júliusa Jakobyho 1996.
      • Bydžovská, L. – Srp, K. a kol. Český surrealismus 1929 – 1953. Praha, Argo a GHMP 1996.
      • Civilizace. České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze. (Praha, Dům u Černé Matky Boží 1998-1999, Jihlava, OGV 1999, Cheb, SGVU 1999.) Katalog výstavy. Text A. Potůčková. Praha, ČMVU 1998.
      • České moderní malířství v Moravské galerii v Brně II. (Brno, Moravská galerie 1989.) Katalog stálé expozice. Text J. Hlušička. Brno, Blok 1989.
      • České umění 20. Století ze sbírek Moravské galerie v Brně. (Brno, Pražákův palác.) Katalog stálé expozice. Text J. Sedlářová, H. Karkanová, K. Svobodová, V. Levínský, J. Šimáček, L. H. Vacková. Brno, Moravská galerie b.r.
      • České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. (Praha, dům U zlatého prstenu.) Katalog stálé expozice. Text J. Fatka, L. Bydžovská, V. Lahoda, K. Srp, M. Halířová. Praha, Galerie hlavního města Prahy b.r.
      • Český neoklasicismus 20. let I. (Praha, GHMP 1985.) Katalog výstavy. Text H. Rousová. Praha, GHMP 1985.
      • Český neoklasicismus 20. let II. Mezi klasickým řádem a selankou. (Praha, GHMP 1989.) Katalog výstavy. Text H. Rousová. Praha, GHMP 1989.
      • Devětsil. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let. (Praha, GHMP 1986. Brno, Dům umění 1986). Katalog výstavy. Text F. Šmejkal, R. Švácha a J. Rous. Praha, GHMP 1986.
      • Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, Academia 1975.
      • Horová, A. a kol.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, Academia 1995.
      • Chalupecký, J.: Svět v němž žijeme. Program D 40, č. 5.
      • Kotalík, J.: Moderní československé malířství. Československo, č. 3, roč. II 1947.
      • Lahoda, V., Nešlehová, M., Platovská, M., Švácha, R., Bydžovská, L.a kol.: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938, (IV/2). Praha, Academia 1998.
      • Lamač, M.: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907 – 1917. Praha, Odeon 1988.
      • Linie / barva / tvar. (Praha, GHMP 1988, Pardubice, VČG 1989, Hluboká nad Vltavou, AJG 1989.) Katalog výstavy. Text H. Rousová. Praha, GHMP 1988.
      • Lyrický a imaginativní kubismus 1926 – 1935. (Brno, Dům umění 1983.) Katalog výstavy. Text F. Šmejkal. Brno, Dům umění 1983.
      • Matys, R.: V umění volnost. Kapitoly z dějin Umělecké besedy. Praha, Academia 2003.
      • Nešlehová, M.: Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let. Praha, BASE a ARTeFACT 1997.
      • Nový slovník československých výtvarných umělců Prokopa Tomana. Ostrava, Centrum Chagall 1993.
      • Ostrov. České výtvarné umění 1918- 1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze. (Zlín, Dům umění 2002.) Katalog výstavy. Text A. Potůčková. Zlín, KGVU 2002.
      • Petrová, E. a kol.: Skupina 42. Praha, AKROPOLIS a GHMP 1998.
      • Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. (Praha, Valdštejnská jízdárna 1993/94.) Katalog výstavy. Text J. Sekera, J. Hlaváček. Praha, ČMVU 1993.
      • Potůčková, A.: Dvacátá léta. Výtvarná umění a společnost. Umění a řemesla 3, 1988, s. 17.
      • Rousová, H. a kol.: Vademecum. Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 – 1938). Praha, gallery 2002.
      • Sedm v říjnu. (Nelahozeves, zámek 1968.) Katalog výstavy. Text L. Nerad. Praha, SG 1968.
      • Skupina Ra. (Praha, Dům u Kamenného zvonu 1988.) Katalog výstavy. Text F. Šmejkal, A. Dufek, Z. Pešat, J. Vykoukal, L. Kundera, Z. Lorenc, V. Zykmund, J. Istler, V. Tikal, B. Lacina, M. Koreček, V. Reichmann. Praha, GHMP 1988.
      • Šmejkal, F.: České imaginativní umění. Praha, Galerie Rudolfinum 1996.
      • Štyrský, Toyen. Artificialismus 1926 – 1931. (Praha, SG 1992-93, Pardubice, VČG 1992, Karlovy Vary, GU 1992.) Katalog výstavy. Text L. Bydžovská, K. Srp. Praha, SG 1992.
      • Švácha, R. – Platovská, M. a kol.: Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha, Academia 2005.
      • Tvrdošíjní. (Praha, Staroměstská radnice 1986.) Katalog výstavy. Text K. Srp. Praha, GHMP 1986.
      • Tvrdošíjní a hosté. 2. část – užité umění, malba, kresba. (Praha, Staroměstská radnice 1987.) Katalog výstavy. Text K. Srp. Praha, GHMP 1987.
      • Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 1969 – 1985. (Praha, výstavní síň v Husově ulici a Dům u Černé Matky Boží 1996, Brno, MG 1996/97, Cheb, SGVU 1997.) Katalog výstavy. Text A. Potůčková, I. Neumann, O. Hanel, J. Šetlík. Praha, ČMVU 1996.
      • Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968. (Praha, Dům u Černé Matky Boží 1999, Cheb, SGVU 2000.) Katalog výstavy.Text A. Potůčková, I. Neumann. Praha, ČMVU 2000.
      • Wittlich, P.: České sochařství ve XX. Století. Praha, SPN 1978.

      Monografie a katalogy monografických výstav

      • Boháč, J. M.: Lev Šimák. Praha, Odeon 1987.
      • Formánek, V.: Vilém Nowak. Praha, Odeon 1977.
      • Hanel, O.: Otakar Nejedlý. Praha, Skyway a. s. 2005.
      • Hanzlová, L.: Otakar Nejedlý. Praha, Odeon 1984.
      • Chalupecký, J.: František Janoušek. Praha, Odeon 1991.
      • Karel Šourek. (Praha, GHMP 1990.) Katalog výstavy. Texty M. Pánková, H. Rousová a A. Horová. Praha, GHMP 1990.
      • Karlíková, L.: Josef Hubáček. Praha, NČVU 1962.
      • Kotalík, J.: Vojtěch Tittelbach. Praha, NČVU 1959.
      • Kotalík, J.: Václav Špála. Praha, Odeon 1972.
      • Kotalík, J.: Karel Souček. Praha, Odeon 1983.
      • Květ, J.: Vlastimil Rada malíř a ilustrátor. Praha, SNKL 1953.
      • Lahoda, V. a kol.: Zdenek Rykr 1900 – 1940. Elegie avantgardy. (Praha, GHMP 2000.) Katalog výstavy. Praha, GHMP 2000.
      • Michalová, R.: Alois Wachsman. Praha, Michal´s collection 2003.
      • Mráz, B.: Mikuláš Medek. Praha, Obelisk 1970.
      • Novák, L.: Rudolf Kremlička. Praha, SNKLU 1964.
      • Orlíková, J.: Georg Kars 1880 – 1945 Okouzlený pozorovatel. (Cheb, SGVU 1997.) Katalog výstavy. Cheb, SGVU 1997.
      • Slavická, M.: Grigorij Musatov. (Praha, GHMP 1983.) Katalog výstavy. Praha, GHMP 1983.
      • Slavík, J. - Opelík, J.: Josef Čapek. Praha, Torst 1996.
      • Šmejkal, F.: Josef Šíma. Praha, Odeon 1988.
      • Šmejkal, F.: František Muzika. (Praha, Valdštejnská jízdárna 1981.) Katalog výstavy. Praha, NG 1981.
      • Slavík, J.: Josef Čapek. Bratislava, Tatran, Varšava, Arkady, Berlin, Henschelverlag 1987.
      • Zemina, J.: Alén Diviš 1900 – 1956. (Praha, Staroměstská radnice 1988.) Katalog výstavy. Praha, GHMP 1988.

      Odkaz na tento digitální obraz:
      http://www.manuscriptorium.com/cs/doc/is1123411207975/facs/

      Uživatelské jméno:

      Heslo:

      xxxxxx

      xxxxxx

      Titul kolekce:


      Anotaci pro kolekci můžete vytvořit později v menu Moje knihovna/Kolekce.

      Uložit dotaz:


      Anotaci pro kolekci můžete vytvořit později v menu Moje knihovna/Kolekce.

      Název sbírky:


      Anotaci pro kolekci můžete vytvořit později v menu Moje knihovna/Kolekce.

      Doprovodné programy pro tento týden

      Pondělí

      Úterý

      Středa

      Čtvrtek

      Pátek

      Sobota

      Neděle

      Nid: 7
      Nid: 21
      Nid: 23
      Nid: 24
      Nid: 22